Baseball cap

Beanie hat

Shirt, black

Shirt, navy